تیم ما

غلامرضا فرهمند وحدت سرشت

غلامرضا فرهمند
مدیر عامل

محمود شیرازی

محمود شیرازی
امور حقوقی و پیمانها

شیرین زارعی

شیرین زارعی
مدیر تحقیق و توسعه بازار

عامر رجبی
مدیر مهندسی و پروژه ها

الناز واحد
مدیر بازرگانی خارجی

امیر حسین موسوی
کنترل کیفیت

سید احمد موسوی
قائم مقام مدیر عامل

مصطفی یمقی

مصطفی یمقی
مدیر کارگاهها